Regulamin Sklepu Internetowego KN COLLECTION

I. Postanowienia ogólne:

1.    Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży – przez KN COLLECTION z siedzibą w Pruszkowie  przy ul.Różana 11, 05-800 Pruszków, Numer NIP: 522-239-26-70,  zwaną dalej „Sprzedawcą” – wyrobów tekstylnych za pośrednictwem Internetu, poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: https://narzuty.sklep.pl/

2.    Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej „Klientem”, a Sprzedawcą.

3.    Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Klient może składać zamówienia przez całą dobę.

4.    Klient zainteresowany dokonaniem zakupów w sklepie internetowym https://narzuty.sklep.pl/ jest zobowiązany – przed złożeniem zamówienia – zapoznać się z niniejszym Regulaminem (udostępnionym przez Sprzedawcę nieodpłatnie za pomocą systemu teleinformatycznego). Poprzez złożenie zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się oraz akceptację niniejszego regulaminu w obowiązującej formie.

II. Dane Klienta

 1.  Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883; tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. – Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z  18.07.2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2. Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających Sprzedawcy kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania takich danych przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji okażą się niezupełne, błędne lub nieprawdziwe. W takim wypadku Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości, iż podane przez niego podczas rejestracji dane są niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.

III. Postanowienia ogólne:

Przedmiotem działalności sklepu internetowego https://narzuty.sklep.pl/ jest sprzedaż wyrobów tekstylnych za pośrednictwem Internetu. Sprzedawca prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów tekstylnych, dokładając starań, aby miały one najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

IV. Zawarcie umowy:

 1. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na witrynie https://narzuty.sklep.pl/
 2. Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku „potwierdzam” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia (oferty kupna).
 3.  Umowę uważa się za zawartą, w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia.

V. Cena:

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto
 2. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w opisie produktu.
 4. Zapłata ceny powiększonej o koszt dostawy uiszczana jest przelewem na podany rachunek bankowy mBank (w takim wypadku wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę), bądź też za pośrednictwem bezpiecznych przelewów online realizowanym przez serwis Transferuj.pl. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.
 5. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski.
 6. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży jest wysyłany za pomocą Poczty Polskiej, InPost (kurier oraz paczkomaty) na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 7. Termin dostawy wynosi do 5 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy. Przybliżona data dostawy (w ramach powyższego terminu) zostanie wskazana w opisie produktu.

VI. Dostawa:

 1. Wszystkie przesyłki krajowe wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz InPost.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271; t.j. z 14.09.2012, Dz. U. poz. 1225  z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę ze Sprzedawcą, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania mu rzeczy zakupionej na podstawie tejże umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zgodnie z powyższą ustawą, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art.10 ust. 3 punkty 1)-7), w szczególności w wypadku  umów dotyczących świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

VIII. Niezgodność towaru z umową:

 1.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność zakupionego przez Klienta towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi (termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru) – zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z 27 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) i pozostałymi przepisami tejże ustawy, a także innymi stosownymi przepisami prawa.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedawcy.

IX. Regulamin

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, bądź też z innych ważnych powodów.  O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na jeden miesiąc przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Ponadto, Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie sklepu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie jednego miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w ustępie poprzedzającym.
 4. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego Regulaminu jako obowiązującego.

X. Wymogi techniczne

Sprzedawca zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu internetowego, należy je wszystkie wyłączyć.

XI. Prawa autorskie

Wszystkie produkty prezentowane na stronie https://narzuty.sklep.pl/ są własnością KN COLLECTION i nie naruszają żadnych praw autorskich.

Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronie https://narzuty.sklep.pl/  bez pisemnej zgody właściciela zabronione.

XII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw regulujących handel internetowy, a także obrót konsumencki. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.